Financijski planovi, izvješća o radu i račun dobiti i gubitka

2023.

Financijski plan za 2023. godinu
Izvješće o radu za 2023. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu
Bilanca na dan 31.12.2023. godine

2022.

Financijski plan za 2022. godinu
Izvješće o radu za 2022. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu

2021.

Financijski plan za 2021. godinu
Izvješće o radu za 2021. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2021. godinu

2020.

Financijski plan za 2020. godinu
Izvješće o radu za 2020. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2020. godinu